Krav om politiattest i Østmarka Orienteringsklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen gjelder fra 1. januar 2009.

Østmarka Orienteringsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med styrets leder. Varaperson for ordningen er styrets nestleder. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest skjer på følgende måte:

1: Bekreftelse på formål med politiattest fylles ut av idrettslaget for personen søknaden gjelder for, og undertegnes av ansvarlig for ordningen i Østmarka OK. Den som søker sender inn elektronisk søknad via https://attest.politi.no/

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til o-klubben.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig for ordningen i Østmarka OK. 


Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Lørenskog, desember 2013

Styret i Østmarka Orienteringsklubb